Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Newsletter

Vaše zboží mě zajímá a chci dostávat informace o tom, co je nového.

 

 1. Úvod
 2. INFORMACE
 3. Co je Logico Piccolo a Primo

Co je Logico Piccolo a Logico Primo? Jaký je jeho princip?

 • Logico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy a speciální školy.
 • Logico Primo je určeno pro děti od 3 let. Procvičuje jemnou motoriku, zrakové a prostorové vnímání. Podporuje koncentraci, pozornost a trpělivost. Děti si mohou hrát samy, s partnerem nebo ve skupině.
 • Oba systémy se skládají z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
 • Logico Piccolo používá 10 knoflíků, tedy 10 úkolů na 1 kartě. Logico Primo 6 knoflíků/úkolů. Karty jsou vzájemně nezaměnitelné. 
 • Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset barevných, pohyblivých knoflíků.
 • Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů označených barevnými puntíky;
  barevnost těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků v rámečku.
 • Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.

 

Charakteristika

 • Série cvičení pro všechny důležité oblasti učiva vyvinuté zkušenými pedagogy
 • Vlastní tempo výuky v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte
 • Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru
 • Jednoznačné a věku odpovídající formulace úkolů
 • Vlastní zodpovědnost díky vlastní kontrole
 • Mimořádně vhodné pro dyslektiky, dyskalkuliky a děti se speci?ckými poruchami učení
 • Motivující forma práce
 • Systém je úspěšně zaveden ve třiceti zemích světa a přeložen do devatenácti jazyků
 • Jednoduchá manipulace
 • Ideální kombinace učení a hry, kognitivních a manuálních procesů
 • Podporuje koncentraci, pozornost a trpělivost
 • Možnost individuální práce pro děti různých úrovní talentu a nadání
 • Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí
 • Osvědčené v malotřídních školách
 • Adaptaci k českému prostředí provedli zkušení autoři, pedagogové a recenzenti

Zkušenosti a průzkum MŠMT

Pod vedením MŠMT ČR probíhal v roce 2002 a 2003 ve všech pedagogicko-psychologických poradnách a v 76 vybraných mateřských, základních a speciálních školách průzkum tohoto učebního systému. Všichni účastníci se mohli ke kladům a záporům tohoto sytému vyjadřovat formou dotazníku. Uvádíme zde nejčastější odpovědi:

Popište klady učebního systému:

pěkné provedení, optimální rozměr, kvalitní materiál, přitažlivý design snadná manipulace procvičení jemné motoriky samostatnost, zpětná vazba, vedení k sebekontrole spojení kognitivních činností s manuálními, vhodné výtvarné řešení úkolů  variabilita systému, široký záběr témat rozvoj a reedukace zrakového vnímání, procvičení zrakové percepce a prostorové orientace ? rozvoj pozornosti, soustředěnosti, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti názorně a zajímavě zpracované úkoly, srozumitelně a logicky sestavený koncept výborný motivační prve.

Popište reakce dětí:

práce se jim líbila, měly z ní radost, byly nadšené a ochotné pracovat, ve skupinách vládla dobrá nálada projevovaly velký zájem, zaujetí a zvědavost byla patrná motivace, radost z výsledků, plná koncentrace, pozornost děti samy znovu vyžadovaly tabulky práce je uspokojovala, neměly strach z neúspěchu, měly radost ze samostatné kontroly, omyl – oprava – správné řešení vydržely pracovat déle než při běžných způsobech procvičování soutěž v rychlosti/správnosti spontánnost, řečový projev.


Doporučujete dalším školám, poradnám a učitelům pracovat s učebním systémem Logico?
87,69% dotázaných odpovědělo ano.

 • Doporučujete pracovat se systémem Logico rodičům? 89,22% dotázaných odpovědělo ano.
 • Myslíte si, že je správné a potřebné v projektu Logico pokračovat? 91,54% dotázaných odpovědělo ano.

Co nás velmi potěšilo: Výsledky průzkumu potvrdily, že učební systém Logico je také velmi vhodný  pro žáky se speciálními poruchami učení, při reedukaci a při práci s hyperaktivními dětmi.

Učební systém Logico a požadavky rámcových vzdělávacích programů

Zjednodušeně řečeno: Nová doba klade na vzdělávání nové požadavky. Ty jsou pro pedagogy mateřských a základních škol vyjádřeny v rámcových vzdělávacích programech. Největší důraz je dnes ve vzdělávání kladen na osvojování si tzv. klíčových kompetencí – dovedností pro život. Znamená to vést děti k samostatnosti i spolupráci, dovednosti řešit problémy a přitom respektovat individuální potřeby, zájmy, tempo učení, schopnosti každého z dětí (včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami). Takové požadavky na vzdělávání kladou na pedagoga stále vyšší a vyšší nároky. Očekává se od něho mnoho dovedností včetně dovednosti vytvářet pro děti takovou nabídku aktivit, v nichž budou děti samy pomocí své vlastní činností objevovat, experimentovat, hledat a tím docházet k poznání.

Ideje jistě chvályhodné a nezpochybnitelné. Praxe však ukazuje, že v každodenním běhu školy není realizace výše uvedených myšlenek tak snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Proměnných, které se na tom podílejí, je samozřejmě více. Domnívám se, že jednou z těch, které k nezdaru přispívají, je nabídka materiálů a pomůcek (nikoli jen z hlediska kvantity), jež mají pedagogové pro děti k dispozici. Kvalitních pomůcek odpovídajících soudobým požadavkům na vzdělávání na našem trhu naštěstí přibývá a nacházejí si ve školách své pravé místo i vhodný způsob využití. Za jednu z takových pomůcek považuji učební systém Logico.

Jakou vzdělávací nabídku může pedagog s pomocí učebního systému Logico pro děti vytvořit?

 • manipulační činnosti zdokonalující dovednosti v oblasti jemné motoriky
 • aktivity rozvíjející smyslové vnímání, postřeh, zrakovou diskriminaci, koncentraci pozornosti
 • praktické úkony procvičující orientaci v rovině
 • aktivity zaměřené na myšlenkové operace třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.
 • činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování si poznatků z oblasti matematiky, českého jazyka, angličtiny, prvouky (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s obrazovým materiálem apod.)
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)
 • činnosti zaměřené na seznamování se s číselnými a matematickými pojmy a symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a s jejich smysluplnou praktickou aplikací a mnohé další

Vzhledem k tomu, že učební systém Logico zahrnuje různé sady souborů (odlišené nejen tematicky, ale i podle stupně obtížnosti), je pro pedagoga snadné vytvořit pro děti s jeho pomocí nabídku s respektem k jejich individuálně různým potřebám a možnostem, včetně potřeb specifických.

Učební systém Logico vede děti k osvojování si klíčových kompetencí

Kompetence k učení

 • Dítě/žák soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, vší-má si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů (RVP PV), operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly (RVP ZV).
 • Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům (RVP PV).
 • Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení (RVP ZV).
 • Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, při tvůrčích činnostech a v praktickém životě (RVP ZV).
 • Žák posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení (RVP ZV).

Kompetence k řešení problémů

 • Dítě řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování) (RVP PV).
 • Dítě řeší problémy na základě své bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje (RVP PV).
 • Dítě užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích (RVP PV).
 • Dítě si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti (RVP PV).
 • Žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy (RVP ZV).
 • Žák aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů (RVP ZV).

Zdůvodňování, proč právě tyto klíčové kompetence (vyjádřené jako prioritní požadavky vzdělávání v RVP) mají k učebnímu systému Logico významnou vazbu, by bylo už jen opakováním toho, co naleznete na jiných místech katalogu, který právě držíte v ruce. Nezbývá tedy než pomůcky vyzkoušet. Logico je jedním z velmi vydařených „kamínků“, který má v „mozaice“ vzdělávacích aktivit, materiálů a pomůcek vedoucích k efektivnímu učení své důležité místo.

Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie
PdF Univerzity Hradec Králové

Newsletter
Email s informacemi zasíláme přibližně 4 x za rok.
Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte nás.

+420 775 255 326

info@amosek.cz

fb

 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz